Загальні умови надання юридичних послуг

Загальні умови надання юридичних послуг є пропозицією укладення договору  (далі – Загальні умови), відповідно до якої фізична особа-підприємець Проць Тетяна Василівна (далі – Виконавець) зобов’язується надавати фізичним та юридичним особам, а також фізичним особам-підприємцям платні юридичні послуги, передбачені цими Умовами.

1. Застосування Загальних умов

 1. Ці загальні умови є запрошенням, що адресоване невизначеному колу осіб, робити пропозиції укладення договору на викладених нижче та додатково погоджених умовах у встановленому цими Загальними умовами порядку.
 2. Дія цих Загальних умов поширюється на всі юридичні послуги, які надаються Виконавцем дистанційно (через мережу Інтернет, засобами телефонного, інформаційно-комунікаційного зв’язку, через телеграм-бот https://t.me/Lawyerblog_ua_bot тощо). До інших юридичних послуг (в тому числі правової допомоги) ці Загальні умови застосовується в частині, що не суперечить  договорам, на підставі яких такі послуги надаються.
 3. Особа може зробити пропозицію укласти договір шляхом надання Виконавцеві доручень про надання юридичних послуг у визначеному цими Загальними умовами порядку. Така особа набуває статусу замовника юридичної послуги (далі – Замовник) з моменту надання такого доручення.
 4. Виконавець залишає за собою право змінювати редакцію Загальних умов без повідомлення Замовника. Нова редакція Загальних умов публікується Виконавцем на веб-Сайті https://advocatka.com/ і застосовується до всіх правовідносин  сторін, які виникають після її публікації, якщо інше не передбачено новою редакцією Загальних умов. До правовідносин Сторін, які виникли/змінились/припинились до моменту публікації нової редакції Загальних умов застосовується та редакція Загальних умов, яка була чинна на момент виникнення таких правовідносин, крім винятків, передбачених Загальним умовами.

2. Предмет договору та порядок його укладення

 1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику юридичну послугу (юридичні послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити цю послугу (послуги) в порядку, визначеному цими Загальними умовами.
 2. Перелік юридичних послуг, які можуть надаватись згідно цих Загальних умов, містися у відповідному розділі веб-сайту  https://advocatka.com/ та/або в додатково укладених сторонами угодах
 3. Замовник, який бажає отримати певну юридичну послугу, надає Виконавцеві доручення про надання цієї послуги. Замовник може надати Виконавцеві доручення про надання послуги одним із способів: 
  • обрати необхідну послугу, виконуючи команди та користуючись підказками телеграм-бота;
  • викласти суть доручення про надання юридичних послуг в довільному форматі в чаті телеграм-бота чи в особистій розмові з Виконавцем (в тому числі по телефону, чи шляхом обміну електронними/текстовими повідомленнями);
 4. Замовник може безкоштовно скористатись допомогою Виконавця щодо визначення виду юридичної послуги, необхідної для досягнення цілей Замовника, після чого надати Виконавцеві доручення про надання послуги.
 5. Після аналізу доручення Замовника про надання юридичної послуги,  а також обставин та/або документів, які стосуються виконання цього доручення, Виконавець повідомляє Замовникові остаточну вартість послуги та порядок її оплати. Такі повідомлення Виконавця, які містять додаткові, уточнюючі умови надання юридичних послуг певному Замовнику (в тому числі рахунки про оплату послуг), є прийняттям пропозиції укладення договору (доручення) Замовника на інших умовах, що згідно зі ст. 646 ЦК України є новою пропозицією укладення договору, що адресована Замовнику.
 6. Замовник може прийняти нову пропозицію укладення договору одним із способів: обравши відповідну команду про згоду із запропонованими умовами надання послуг, користуючись підказками телеграм-бота; повідомивши Виконавця про це усно чи письмово, в особистій розмові, по телефону чи шляхом надсилання електронного/текстового повідомлення Виконавцеві; зробивши повну чи часткову оплату за юридичну послугу.
 7. З моменту прийняття Замовником нової пропозиції Виконавця договір про надання юридичних послуг вважається укладеним на умовах, що містяться в цих Загальних умовах та новій пропозиції Виконавця, адресованій конкретному Замовнику.
 8. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

3. Оплата послуг

 1. Вартість юридичних послуг в кожному окремому випадку визначається Виконавцем індивідуально з дотриманням меж цінового діапазону, який зазначено на веб-сайті https://advocatka.com. Для визначення вартості юридичних послуг Виконавець використовує, зокрема, але не виключно, наступні критерії:
  • складність досягнення необхідного для Замовника результату;
  • обсягу роботи та затраченого Виконавцем часу на надання послуги Замовнику;
  • цінність бажаного результату для Замовника;
  • наскільки типовими та звичними є доручення Замовника про надання юридичної послуги та обставини, які стосуються виконання цього доручення;
  • терміновість надання юридичної послуг;
  • необхідність виїздів, відряджень Виконавця;
  • необхідність особистих зустрічей Замовника з Виконавцем;
  • наявність витрат Виконавця, пов’язаних з наданням послуги (якщо такі не відшкодовуються Замовником окремо).
 2. Остаточна вартість послуги повідомляється Виконавцем Замовникові після аналізу доручення Замовника про надання юридичної послуги,  а також обставин та/або документів, які стосуються виконання цього доручення.
 3. Вартість юридичних послуг не включає в себе адміністративні, судові та інші збори, мита, податки, оплату послуг/робіт третіх осіб чи інші супутні витрати, необхідні для надання послуг. Такі оплачуються Замовником окремо на рахунки безпосередніх отримувачів цих коштів, або відшкодовуються на рахунок Виконавця, якщо останнім було здійснено оплату від імені Замовника.
 4. Документально підтверджені витрати Виконавця на надання послуг (транспортні витрати, оплата послуг поштового зв’язку та ін.), які понесені Виконавцем у зв’язку з наданням послуг Замовникові, підлягають відшкодуванню на рахунок Виконавця.
 5. Виконавець зобов’язується повідомляти Замовника заздалегідь про перелік та обсяги витрат, які будуть понесені у зв’язку з наданням послуги Замовникові.
 6. Всі оплати здійснюються в безготівковій формі на рахунок Виконавця на умовах повної або часткової передоплати. Розмір передоплати в кожному конкретному випадку визначається Виконавцем.
 7. Якщо оплата послуги здійснюється на умовах часткової передоплати, Замовник зобов’язаний доплатити решту вартості послуги невідкладно після її надання Виконавцем, але в будь-якому випадку не пізніше 3-ох календарних днів.
 8. Вартість послуг та обов’язок їх оплати не залежить від досягнення чи недосягнення Виконавцем бажаного для Замовника результату.

4. Зобов’язання Сторін

 1. Замовник зобов’язаний:
  • надати вичерпну і достовірну інформацію та документи, необхідні для належного здійснення Виконавцем своїх прав та обов’язків;
  • повідомити Виконавця про всі вжиті Замовником заходи, що стосуються виконання доручення;
  • невідкладно прийняти належним чином надані послуги та оплатити їх;
  • інформувати Виконавця про всі відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Виконавцем доручення;
  • не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Виконавця;
  • на вимогу Виконавця надавати додаткові документи та інформацію, що стосуються виконання доручення;
  • надати Виконавцеві на його вимогу повну та достовірну інформацію про особисті дані (ПІБ, адреса, РНОКПП, засоби зв’язку) та інформувати Виконавця про їх зміну;
  • відшкодовувати Виконавцю фактичні витрати (понесені чи майбутні), необхідні для виконання доручення.
 2. Виконавець зобов’язаний: 
  • надавати юридичні послуги, передбачені договором;
  • на вимогу Замовника повідомити йому строки надання послуги;
  • інформувати Замовника про зміну своїх контактних даних, реквізитів оплати послуг;
  • після виконання доручення на вимогу Замовника повернути йому документи, які були надані Замовником для виконання доручення
 3. Для виконання доручення Виконавцеві надаються такі права (по відношенню до третіх осіб):
  • збирати відомості про факти, що стосуються Замовника, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, установ та організацій не залежно від підпорядкування та форми власності, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з необхідними документами ( в тому числі, які містять конфіденційну інформацію про Замовника), одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, отримувати висновки судових експертів, опитувати громадян;
  • представляти інтереси Замовника у всіх державних установах, громадських, приватних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами;
  • вчиняти інші дії, необхідні для виконання доручення, в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України. 
 4. Права Замовника:
  • отримувати юридичні послуги, передбачені договором;
  • на будь-якій стадії виконання доручення отримувати від Виконавця інформацію про хід його виконання;
  • давати Виконавцеві усні або письмові вказівки щодо виконання доручення відповідно до договору.
 5. Будь-які побажання, прохання або вказівки Замовника, спрямовані на порушення закону, або які суперечать моральним засадам суспільства, не можуть бути виконані Виконавцем.
 6. Замовник погоджується, що позиція Виконавця в справі визначається лише самим Виконавцем залежно від обставин справи, з урахуванням думки Замовника та відповідно до вимог законодавства і правил адвокатської етики. Замовник не вправі вимагати від Виконавця засобів, способів і методів представництва, які заборонені законом, не відповідають вимогам адвокатської етики, можуть зашкодити інтересам Замовника/Виконавця.
 7. Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне та/або неналежне надання послуг, якщо це зумовлено простроченням/невиконанням/неналежним виконанням своїх зобов’язань Замовником.

5. Конфлікт інтересів

 1. Надання Виконавцем будь-яких юридичних послуг третім особам не вважатиметься конфліктом інтересів, крім випадків, коли інтереси третьої особи, пов’язані із наданням послуг третій особі, прямо суперечать інтересам Замовника, пов’язаним із виконанням доручення.
 2. У випадку виявлення Замовником конфлікту інтересів, він повинен повідомити про це Виконавця протягом 3-ох календарних днів з моменту такого виявлення.
 3. У випадку виявлення Виконавцем/Замовником наявності конфлікту інтересів, Виконавець має право відмовитись від договору, повідомивши про це іншу сторону. При цьому, Замовник зобов’язаний оплатити Виконавцеві вартість фактично наданих послуг та відшкодувати понесені витрати.

6. Права інтелектуальної власності

 1. Результати усіх послуг, що надаються Замовникові, призначені для виключного та цільового використання Замовником.
 2. Власником особистих майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на результат юридичних послуг є Виконавець.
 3. Замовник гарантує, що використовуватиме результати послуг, наданих Виконавцем, лише у власній діяльності за відповідним цільовим призначенням й не передаватиме таких результатів послуг третім особам, окрім випадків, коли передання результатів послуг є необхідним для реалізації їх цільового призначення (зокрема, подання до органів державної влади, місцевого самоврядування, інших фізичних чи юридичних осіб).
 4. В разі порушення Замовником умов використання результатів юридичних послуг та розповсюдження/передання їх без згоди Виконавця, Замовник зобов’язаний  сплатити на користь Виконавця штраф в розмірі 10-кратної вартості відповідної юридичної послуги, щодо якої було допущено таке порушення.

7. Виконання договору

 1. Виконуючи доручення про надання юридичних послуг Виконавець зобов’язаний діяти в виключно інтересах Замовника, докладати максимум зусиль та використовувати всі доступні законні засоби і способи досягнення бажаного для Замовника результату.
 2. Про надання юридичної послуги Виконавець повідомляє Замовника в спосіб, який використовувався Сторонами для комунікації та ведення переговорів з метою укладення договору та виконання доручення. Отримання такого повідомлення Замовником є підставою для оплати наданої послуги ( якщо умовами договору була передбачена післяплата).
 3. Якщо надання юридичних послуг передбачало складення певних документів чи вчинення інших дій, результат яких може бути зафіксовано в документі (письмовому чи електронному, в тому числі ляхом фотофіксації), Виконавець зобов’язаний надіслати Замовникові такий документ одночасно з повідомленням про надання юридичної послуги.
 4. Виконавець також може надіслати Замовникові на вимогу останнього звіт про надані послуги та/або акт наданих послуг з метою підтвердження факту та обсягу надання послуг. Складення таких звіту чи акту не передбачається, якщо юридична послуга була надана усно (зокрема, це стосується всіх видів консультацій).
 5. Замовник зобов’язаний прийняти надані послуги згідно з актом наданих послуг/звітом про надані послуги та може здійснити це одним із способів: надіслати Виконавцеві підписаний Замовником примірник акту наданих послуг/звіт про надані послуги з відміткою Замовника про прийняття цих послуг; здійснивши післяплату за надані послуги (якщо договором було передбачено післяплату); повідомивши виконавця про прийняття наданих послуг/відсутність зауважень до наданих послуг; не надавши Виконавцеві своїх обґрунтованих зауважень до акту наданих послуг/звіту про надані послуги протягом встановленого п. 7.6. строку.
 6. Замовник може надати свої обґрунтовані зауваження до акту наданих послу/звіту про надані послуги протягом 1(одного) календарного дня з моменту його надсилання Виконавцем. В разі надсилання зауважень Замовником такі повинні бути розглянуті Виконавцем. Оплата за надані послуги здійснюється протягом 2-ох (двох) банківських днів після досягнення між Сторонами згоди щодо висунутих Замовником зауважень, та погодження Сторонами акту наданих послуг/звіту про надані послуги (якщо договором було передбачено післяплату). В разі відсутності зауважень Замовника протягом зазначеного строку, такий акт наданих послуг/звіт про надані послуги вважається погодженим Замовником, а послуги наданими належним чином та прийнятими Замовником.
 7. В разі, якщо Замовник не надіслав Виконавцеві підписаний Замовником примірник акту наданих послуг та не надав своїх зауважень протягом встановленого п. 7.6. строку, Виконавець може самостійно підписати такий акт в порядку ст. 882 ЦК України.

8. Розірвання договору

 1. Договір може бути розірвано достроково за згодою Сторін. Одностороння відмова від договору допускається лише у випадках, передбачених цими Загальними умовами.
 2. Виконавець може відмовитись від виконання доручення Замовника та/або відмовитись від договору (розірвати договір в односторонньому порядку у випадках:
  • Замовник вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на роз’яснення Виконавця;
  • Замовник використовує юридичну допомогу, що йому надається Виконавцем, для полегшення вчинення злочину;
  • Замовник, не зважаючи на роз’яснення Виконавця, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини, є об’єктивно недосяжним;
  • Замовник порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з договором;
  • Належне виконання доручення стає неможливим через дії Замовника, що вчиняються ним всупереч порадам Виконавця, та/або ненадання/несвоєчасне надання Замовником повної та достовірної інформації і документів, необхідних для виконання доручення;
  • Замовник вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Виконавця;
  • Замовник не погоджується погашати фактичні витрати та/або не оплачує/несвоєчасно оплачує вартість юридичних послуг;
  • Виконання доручення виходить за межі знань/кваліфікації Виконавця;
  • Замовник є особою, або є пов’язаним з особою, на яку накладено санкції за рішенням РНБО, Ради Безпеки ООН, Ради Європи чи іншого органу державної влади України/міжнародної організації.
 3. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про причини відмови від виконання доручення  та, за можливості, запропонувати альтернативні варіанти вирішення питань Замовника.
 4. Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку/відмовитись від нього за умови попередження Виконавця не менш ніж за 1 (один) календарний тиждень до дати припинення дії договору та оплати вартість наданих йому послуг до моменту припинення дії договору і відшкодувати витрати Виконавця. В разі недотримання Замовником однієї чи обох умов договір продовжує свою дію.
 5. При розірванні договору (незалежно від причин)/ закінчення його дії Виконавець зобов’язаний:
  • На вимогу Замовника повернути йому отримані від нього документи, а також документи, видані Виконавцеві для Замовника іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане Замовником на зберігання Виконавцеві, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов’язаних з виконанням доручення;
  • Поінформувати Замовника на його вимогу щодо здійсненої Виконавцем роботи і передати Замовнику копії документів, складених Виконавцем при виконанні доручення.

9. Відповідальність Сторін

 1. За невиконання або не належне виконання умов договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
 2. Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг та зобов’язаний на вимогу Замовника в порядку, передбаченому договором, усувати недоліки наданих послуг.
 3. За прострочення оплати наданих послуг, Замовник сплачує Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
 4. Замовник несе повну відповідальність за представлені інформацію і документи та їх достовірність.
 5. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо вони є наслідком несвоєчасного/неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань згідно договору.
 6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обов’язків згідно договору, якщо таке невиконання/неналежне виконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин, або інших об’єктивних обставин, які не залежать від волі Сторін/Сторони.
 7. У випадку виникнення суперечностей між Замовником та Виконавцем, що пов`язані з виконанням договору, Сторони вживають усіх необхідних заходів для вирішення їх шляхом переговорів. Всі суперечності підлягають вирішенню, відповідно до чинного законодавства України.
 8. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови

 1. Обмін інформацією, повідомленнями та документами між сторонами здійснюється в електронному та/або письмовому вигляді. Документ, повідомлення чи інформація вважається належним чином врученими/доведеними до відома Сторони-адресата, якщо такі: передані їй особисто під підпис; надіслані поштою на адресу Сторони; надіслані на електронну адресу Сторони; надіслані Стороні шляхом використання інших засобів зв’язку відповідно до повідомлених цією Стороною контактних даних (смс-повідомлення, повідомленням в будь-якому з доступних месенджерів чи соціальних мереж).
 2. Всі документи, які складаються Сторонами згідно договору (рахунки, акти, додатки, звіти тощо), а також додаткові угоди про зміну чи доповнення договору, які містять електронний цифровий підпис, та/або факсимільне відтворення підпису та/або інший аналог власноручного підпису уповноважених представників Сторін, мають повну юридичну силу.
 3. В разі надання послуг, які підлягають моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Виконавець проводить ідентифікацію та верифікацію Замовника у визначеному Законом порядку. Замовник зобов’язаний співпрацювати з Виконавцем та невідкладно надати йому всю необхідну інформацію та підтверджуючі документи.
 4. Взаємні гарантії Сторін:
  • Кожна із Сторін гарантує, що не є в даний час об’єктом будь яких санкцій, накладених за рішенням РНБО, Ради Безпеки ООН, Ради Європи чи іншого органу державної влади України/міжнародної організації (далі – Санкції);
  • Кожна із Сторін гарантує , що зараз або протягом останніх 36 (тридцяти шести) місяців не порушувала Санкцій і не була об’єктом розслідувань, що проводяться у зв’язку із застосуванням Санкцій.
  • Кожна із Сторін гарантує, що зараз та протягом останніх 36 (тридцяти шести) місяців не має та немала жодного зв’язку з особами, на яких накладено Санкції.
  • За недотримання цих гарантій винна Сторона несе відповідальність та зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.
 5. Виконавець забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації і документації, отриманої від Замовника усно або письмово у зв’язку з наданням послуг. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України. Зобов’язання за цим пунктом не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Виконавця.

Дата публікації цих Загальних умов: 01.09.2023 року.